Mount Power Ceļš uz glābšanu-JēzusПуть к спасению-ИисусWay of salvation-Jesus ChristRakstiСтатьиWritingsAudio/VideoLinksPhotoContactsBībeleTicības apliecībaСимвол верыThe Creed
 

Ceļš uz glābšanu-Jēzus

1.Dievs skaidri saka ka tu dzīvo uz zemes nevis vienkārši tāpat nejauši.Tu esi radīts no Dieva. Dievs mīl tevi un ir radījis tevi ar noteiktu mērķi. Bībele ir grāmata, kur tieši ir pierakstīts Dieva runātais vārds.

Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja (1 Mozus 1-27)

2.Bībelē mēs uzzinam, ka cilvēks neskatoties uz to, ka viņu ir radījis Dievs, ir izrādījis nepaklausību un ir kritis grēkā.

Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. (Jesajas 53-6)

3.Grēks ir tajā ,ka cilvēks ir pārkāpis Dieva likumus un noteikumus un noticis ir tas, par ko ir brīdinājis Dievs, ka grēka sekas ir nāve. Cilvēka miesa palika mirstīga, taču pirms tam viņš nomira garīgi.

Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku - nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši; (Romiešiem 5-12)

4.Cilvēks aizgāja no Dieva gaismas un nokļuva garīgā tumsā. Šī tumsa piepildīja cilvēka iekšieni un viņš nomira garīgi. Ārēji viss izskatījās kā bija, bet iekšienē, kur pirms tam bija Dieva svētums un žēlastība, valda nāve.

Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības(Romiešiem 3-23)

5.Grēkā krišana kļuva visu cilvēces problēmu pirmsākumu, kā piem.: dzeršanas, lamu, narkomānijas, baiļu, melu, zagšanas, divkosības, zemiskuma, izmisuma, pasivitātes, vājuma, neticības un visu pārējo.To pirmsākums ir tas ka tu esi miris iekšēji. Tev nepieciešama atdzimšana!                                                                       

Nikodēms saka Viņam: "Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt?"
Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars.(Jāņa 3:4-6)

6.Jēzus ir atnācis uz zemes lai novāktu visus šķēršļus, kas ir starp tevi un Dievu, lai tu saņemtu atdzimšanu, atjaunotu garīgu mieru un sadraudzību ar Dievu.

Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā. (1 Korintiešiem 1-9)

7.Dievs tik ļoti mīlēja cilvēku ka nepažēloja par  mums atdot Savu Vienpiedzimušo Dēlu.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,(Jāņa 3-16).

8.Kristus ir nopircis priekš tevis mūžīgo dzīvi ar Savu dzīvību.Bet ne tikai to. Viņš savā ķermenī ir savācis visus kā vienu cilvēka grēkus, kļūdas, nabadzību, vientulību, izmisumu, slimības un pakļāvību dēmonu varai.Un kad Jēzus nomira uz krusta, tas viss nomira līdz ar Viņu. Viņa augšāmcelšanās no miroņiem kļuva par uzvaru pār nāvi un grēku, ar visām tās sekām.

Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti (1Pētera 2-24)

9.Tev nepieciešams atzīt  ka nāve uz Golgātas kalna un Jēzus Kristus augšāmcelšanās no miroņiem- bija tas ko izdarīja Dievs, lai glābtu tevi. Tieši tajā brīdī Svētais Gars ieiet tevī un tu piedzimsti no augšienes.

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, (Jāņa 1-12)

10.Jēzus nav mainījies. Viņš ir dzīvs un grib lai tu viņu ieraudzītu kā reālu Glābēju, kas ir spējīgs pacelt un svētīt tevi, palīdzēt tev visās situācijās un dāvāt tev jaunu dzīvi.

Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. (Ebreju vēstule13-8)

11.Atļauj Dievam svētīt tevi! Tu uzzināsi, ka Dievs mīl tevi un ka Viņam ir plāns tavai dzīvei ja pieņemsi Jēzu Kristu par savu Kungu caur šo lūgšanu ,izsakot šos vārdus no visas sirds:

Debesu Tēvs es nāku pie Tevis Jēzus Kristus vārdā. Piedod visus manus grēkus un kļūdas.Es lūdzu ,lai Jēzus  kļūst par manas dzīves Kungu. Jēzu ienāc manā sirdī. Pateicos Tev, ka Tu pieņēmi mani un devi man tiesības būt par Tavu bērnu un piedevi visus manus grēkus. Jēzus Kristus vārdā, amen.

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.
Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,
jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi: jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc.
Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. (Romiešiem10:9-13)

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani. (Atklāsmes gr.3-20)

12.Tu esi atdevis savu dzīvi Jēzus Kristus rokās. Tagad tev nepieciešams atrast citus ticīgos ,kur  tiek sludināts dzīvais Dievs. Šajā draudzē tu varēsi pieņemt ūdens kristību un saņemt Svēto Garu , kas palīdzēs tev dzīvot svētu dzīvi.

Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu(Apustuļu darbi 2-38)                                                                                                                           

Lai Dievs tevi svētī!


Apustuļu darbi 2-38

38Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu.

Tie kas tic uz Jēzu Kristu ir aicināti lūgt un saņemt Svēto Garu. Cik daudz no kristiešiem, kas tic uz Jēzu pie tā arī apstājas- tic , ka Jēzus ir piedevis grēkus. Bet nelūdz pēc Svētā Gara-spēka no augšienes. Ievērojiet Svēto Garu nevar saņemt netīros traukos-vispirms ir grēku nožēla un grēku piedošanas saņemšana.

Atklāsmes grāmata 3. nod 14-22

14 Un Lāodikejas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas ir Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums.
15 Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.
16 Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.
17 Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.
18 Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.
19 Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!
20 Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.
21 Tam, kas uzvar, Es došu sēdēt pie Manis uz Mana goda krēsla, tā, kā Es esmu uzvarējis un sēdu pie Mana Tēva uz Viņa goda krēsla.
22 Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.

Šī rakstu vieta ir rakstīta par ticīgajiem-kas tic uz Jēzu, bet nav Viņu ielaiduši savā sirdī. Paradokss. Kā tas var būt? Ticēt uz Jēzu-un tai pat laikā Viņu nav ielaiduši savā sirdī!!!

Tie ir tie ticīgie uz Kristu, kas nav saņēmuši Svēto Garu!

Marka 16 nod. 17-18

17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli."

Svētā Gara saņemšana nenotiek automātiski. Ja cilvēks domā , ja jau es ticu uz Jēzu-tad jau es esmu kristīts ar Svēto Garu-gan jau Viņš man ir. Tā nav!!! Svētais Gars izpaužas reāli ar izpausmi- šodien tas notiek parasti ar cilvēkam runājot jaunās mēlēs. Ja Tev nav nekāda izpausme, padomā, varbūt Tu nemaz Svēto Garu neesi saņēmis. Varbūt Tev ir pienācis laiks to lūgt Dievam!!

Apustuļu darbi 8. nod 14-17

14 Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni,
15 kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu,
16 jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.

Šī rakstu vieta nepārprotami norāda uz to ka Svētā Gara saņemšana nenotiek automātiski ar ūdens kristību. Mācekļi bija kristīti ūdenī-bet nebija saņēmuši Svēto Garu! Varbūt Tu arī domā es jau esmu kristīts ūdenī-tad jau arī esmu kristīts ar Svēto Garu automātiski. Tā nav!

Ja Tu esi kristīts ūdenī nākošais solis ir lūgt personīgi Dievu par Svētā Gara saņemšanu. Tad Tu saņemsi Svēto Garu reāli-ar ārēji redzamu zīmi parasti tas notiek ar runāšanu citās valodās, bet nav izslēgts ka arī ar kādu citu līdzejošu zīmi).

Svētā Gara izpausme ar ārēji redzamu zīmi (parasti runāšanu valodās, bet nav izslēgts arī ar kādu citu līdzejošu zīmi) ir vienīgā Bībeliskā mācība par Svētā Gara saņemšanu.

Jo Apustuļu darbu grāmatā, visur kur aprakstīta Svētā Gara saņemšana jeb kristība, visur tieši vai netieši norāda ka šo aktu pavada redzama zīme runāšana citās valodās un/vai pravietošana.

Lūkas ev. 11. nod. 9-13

9 Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.
10 Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.
11 Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi?
12 Jeb skarpiju, kad tas lūdz olu?
13 Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?"

Ja Tu lūdz lai Dievs Tev dod Svēto Garu –tad nešaubies ka Tu saņemsi tieši Svēto Garu-ne vairāk un ne mazāk!

 
 

________________________________________________________________________________

Kristietis, kristietība, Dievs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, Jēzus, Kristus, mācekļi, eņģeļi, paradīze, elle, ļaunie gari, elle, dēmoni, atkarība, apsēstība, velns, sātans, uguns jūra, Izraēls, ebreji, Dieva tauta, Dieva bērns, Dieva dēls, Dieva meita, māceklis, svētais, svētie, svētība, lāsts, Dieva miers, mīlestība, ticība , cerība, Bībele, jaunā derība, Vecā derība, Gans, avis, aitas, Dieva jērs, pravietis, pravieši, Svētā Gara dāvanas, draudze, baznīca, Kristus krusts, Kristus nāve, Lieldienas, augšāmcelšanās, Dieva Vārds, Dzīvība, Ceļš, patiesība, Gaisma, patiesā gaisma, Христианин, христианство, Господь, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, Иисус Христос, ученики, ангелы, рай, ад, ад, злые духы, демоны, наркомания, одержимость, дьявол, дьявол, море огня, Израиль, евреи, народ, Господа Бога, ребенок, сын Бога и дочь Бога, ученик, святой отец, святые, благословение, проклятие, мир и покой Бога, любовь, вера, надежда, Библия, Новый Завет, Ветхий Завет, овцы, стадо овец, Агнец Божий, пророк, пророки, Святой Дух, Иисуса Христа, церковь, паства, крест, смерть, воскрешение Христа, Пасха, Слово Божие, Жизнь ,Путь, правда, истина, Свет, истинный свет,Christian, Christianity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Jesus Christ, disciples, angels of heaven, hell, the evil spirits, demons, hell, addiction, obsession, the дevil, satan, the sea Izraēls, Jews, the people of God, God, God, God's son, a daughter, an apprentice, holy, holy, blessing, curse, the peace of God, love, faith, hope, the Bible, the New Testament, Old Testament, shepherd, sheep, sheep, a lamb of God, the prophet, prophets, of the Holy Spirit, the Church, the congregation, the gift of the cross of Christ, Christ's death and resurrection, Easter, the Word of God, Life, Path, true light, the light,Dieva pierādījumi, Dieva pierādījums, God's evidence, God's proof, Господа, докозательства Бога, Jēzus Kristus baznīca, Kristus līgava, vasarsvētku draudze, pentacostal church, jaunā paaudze, new generation, Jesus Christ church, невеста Христа, пятидесятническая церковь , новое поколение, рай, исцеление, прощение, свобода, единственный Бог, ceļš pie Dieva, Dieva meklējumi, kur atrast Dievu, kā atrast Dievu     

Top.LV